Indflydelse, udvikling og netværk for professionelle bygherrer


Hurtige genveje

Bæredygtighed i Byggeriet

bæredygtige løsninger i byggeriet

Bygherreforeningen har i 2015-2016 deltaget i et samarbejde med Teknologisk Institut og en række andre parter om udvikling af værktøjer til og formidling af eksempler på økologisk og bæredygtige løsninger i byggeriet. Arbejdet var organiseret i to delprojekter, finansieret af Miljøstyrelsen og formuleret af styrelsens daværende Rådgivende Udvalg for Økologisk Byggeri.

TEMAER

Et af resultaterne er en række bygningsark, der er bygget op omkring tre hovedtemaer og en række undertemaer i bæredygtigt byggeri:

Materialeomtanke
- Ydervæggens miljøbelastning (skal ses i sammenhæng med et udviklet LCA-værktøj)
- Genbrug og genanvendelse
- Uønskede skadelige stoffer
- Dekomponerbare konstruktioner

Ressourceforbrug
- Fornybare ressourcer
- Driftsenergi
- Vandbesparelse
- Arealudnyttelse
- Anlægsøkonomi

Indflydelse på samfund og brugere
- Naturindhold
- Æstetik og kontekst
- Funktionalitet og fleksibilitet
- Tilgængelighed
- Indeklima

Læs mere om temaerne i denne vejledning til bygningsark

EKSEMPELSAMLING

De udvalgte bygninger i eksempelsamlingen viser på forskellig vis, hvordan disse temaer konkret er blevet grebet an. Ikke alle bæredygtige byggerier i Danmark er repræsenteret i samlingen, men eksemplerne er udvalgt i forhold til deres demonstrationsværdi eller illustration af forskellige temaer.

Se oversigt over de (foreløbigt) 40 bygninger af demonstrationsværdi, deres beliggenhed og temaerne

BYGNINGSARK

Under hvert foto af bygningerne i eksempelsamlingen findet et link til bygningsarket med detaljerede informationer - se eksempel

Yderligere information om projektet kan fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen, Teknologisk Institut eller Bygherreforeningen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VE-LØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER

Opfyldelsen af den politiske målsætning for reduktion af CO2 samt omlægningen til fremtidens energiproduktion og –forsyning nødvendiggør fokus på vedvarende energikilder. Det store spørgsmål er, om der skal satses ensidigt på centraliseret VE-produktion, eller om en fremtidig energiinfrastruktur også skal bygge på et fletværk af decentrale VE-produktionsenheder.

Eftersom at fremtidens energiproduktion og –forsyning formentligt bliver en kombination af flere kilder og systemer, undersøgte Bygherreforeningen, Teknologisk Institut og InnoBYG i et samarbejde i 2013 markedet for vedvarende energiløsninger til eksisterende bygninger, hvor vi i første omgang valgte at fokusere på etagebyggeri (boliger, erhverv mv.).

Det blev til en analyse af barrierer og potentialer for disse løsninger, og hvordan myndigheder og byggeriet parter håndterer dette markedet. Formålet var at bidrage til et bedre overblik som grundlag for bygningsejerenes beslutning om eventuelt at etablere VE-løsninger i eller på en given ejendom, og samtidigt ruste de øvrige involverede parter (målgrupper) til at håndtere deres del af beslutnings- og/eller leverancekæden.

Undersøgelsen og analysen omfattede en kombination af research på regelsæt, barrierer og muligheder, surveys blandt kommunale myndigheder, bygningsejere, tekniske rådgivere, udførende (leverandører) og producenter/leverandører, og endelig en række rundbordssamtaler med udvalgte personer fra de samme målgrupper.

Hent rapport

Eventuelle spørgsmål til projektet og/eller rapporten kan rettes til Graves Simonsen, Bygherreforeningen, eller Kasper Lynge Jensen, Teknologisk Institut.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HVIDBOG

Hvordan skal vi bygge og renovere i fremtiden, så vi sikrer at det sker på et bæredygtigt grundlag? Den såkaldte Brundtland-rapport 'Vores fælles fremtid', udarbejdet i FN-regi og udgivet i 1987, fastlagde en række grundlæggende principper for en bæredygtig udvikling indenfor det økonomiske, sociale og miljømæssige område. Inden for byggeriet er der sidenhen defineret en række parametre, som relaterer sig til begrebet bæredygtighed, og der er sat gang i en udvikling, der dog stadig er i sin vorden.

Bygherreforeningen, konsulentvirksomheden Viegand Maagøe og branchesamarbejdet InnoBYG satte sig i efteråret 2012 for i fælleskab at skabe en større klarhed over, på hvilket stade denne udvikling befinder sig, og samtidigt gennem en begrebsafklaring at bidrage til at byggebranchens forskellige aktører får et fælles sprog på dette område.

Afklaringen, der er sket gennem et bredt samarbejde med ildsjæle og organisationer inden for byggeriet, er resulteret i en HVIDBOG, der udkom i april 2013.

Læs projektresume for mere information om baggrunden for hvidbogen.

Hent resultater af spørgeskemaundersøgelser blandt bygherrer/bygherreorganisationer, byggeriets rådgivere samt udførende, producenter og leverandører

Bestil hvidbogen, hent den som pdf og/eller find oversigt over en række forslag til intiativer, der kan bringe byggeriets videre med at arbejde med bæredygtighed i byggeriet her

Spørgsmål til hvidbogen kan rettes til Graves Simonsen, Bygherreforeningen.

 

Senest opdateret: 29/04/2016

Bygherreforeningen - Borgergade 111 - 1300 København K - Telefon: 7020 0071 - info@bygherreforeningen.dk